இயக்குனரகம்

இயக்குனரகம்

ADG-Admin
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)
-
+94 81 2388363 Ext. 310
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:
AD-Admin
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)
திருமதி ஜி.என். சேனாரத்ன
+94 81 2068378 Ext. 311
கைபேசி: +94 71 8161913
மின்னஞ்சல்: ggnadishaa@yahoo.com
AD-Plan
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
ஆர்.எம். சி.எம். எம். ரணசிங்க
+94 81 2068376 Ext. 320
கைபேசி: +94 76 1492784
மின்னஞ்சல்: chamilran@gmail.com
Statistecian
புள்ளியியல்
திருமதி ஏ.என். குருகுலசூரிய
+94 2389440 Ext. 330
கைபேசி: +94 71-4499583
மின்னஞ்சல்:amithanilanthik1969
@gmail.com

Chief-Accountant
தலைமை கணக்காளர்
திரு ஜே.எல்.என்.கே. சில்வா
+94 81 2388365 Ext: 200
கைபேசி: +94 71 0250047
மின்னஞ்சல்: acctexag@sltnet.lk

Director-DevI
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (அபிவிருத்தி)
திரு கீர்த்தி வீரலால்
081 2389850 Ext. 350
கைபேசி: +94 77 5367188
மின்னஞ்சல்:keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevII
இயக்குநர் (அபிவிரத்தி) I
திரு. எல். எம். ஜே. லிண்டர
+94 81 23387255 Ext: 352
கைபேசி: +94 71 4484490
மின்னஞ்சல்: jklindara@gmail.com
Director-DevII
இயக்குநர் (அபிவிரத்தி) II
திரு. உபுல் ரணவீர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 8397172
மின்னஞ்சல்: upranaweera@gmail.com
Director-DevIII
பணிப்பாளர் (மேம்பாடு) III
திரு. ஆர். கே. டப். ரன்கெத் கும்புர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 4489914
மின்னஞ்சல்: ranketh@gmail.com
Director-DevI
உதவி பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)
திரு தினெத் பிரபாஷ் ரங்கொட
கைபேசி: +94 70 4382190
மின்னஞ்சல்:dinethprabash@gmail.com

Director General
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்ச்சி)
செல்வி ஏ. பி. டிஸ்னா
+94 81 2387282 Ext: 400
கைபேசி: +94 71 4306450
மின்னஞ்சல்: disnaapp@yahoo.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஏ.எல்.எஸ். தர்ம பரக்ரம
+94 66 2220711
கைபேசி: +94 71 5278481
மின்னஞ்சல்: dharma.parakrama@gmail.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஜி.ஜி. ஜெயசிங்க
+94 41 2245407
கைபேசி: +94 71 8265036
மின்னஞ்சல்: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் எச். எம். பி. சுபசிங்க
+94 37 2249377
கைபேசி: +94 71 7111618
மின்னஞ்சல்: suba630718@yahoo.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஒழுங்குமுறைகள்)
டாக்டர் ஜே.எம். செனவிரத்ன
+94 81 2387411 Ext. 420
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:
Director General
பணிப்பாளர் (சிறப்பு ஆராய்ச்சி)
காலியாக உள்ளது

கைபேசி:
மின்னஞ்சல்: