இயக்குனரகம்

இயக்குனரகம்

ADG-Admin
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)
திரு. டி. ஜி. முனசிங்க
+94 81 2388363 Ext. 310
கைபேசி: +94 71 4408431
மின்னஞ்சல்:
AD-Admin
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)
திருமதி ஜி.என். சேனாரத்ன
+94 81 2068378 Ext. 311
கைபேசி: +94 71 8161913
மின்னஞ்சல்: ggnadishaa@yahoo.com
AD-Plan
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
ஆர்.எம். சி.எம். எம். ரணசிங்க
+94 81 2068376 Ext. 320
கைபேசி: +94 76 1492784
மின்னஞ்சல்: chamilran@gmail.com
Statistecian
புள்ளியியல்
திருமதி பீ.என். உயனகே
+94 2389440 Ext. 330
கைபேசி: +94 71 4673561
மின்னஞ்சல்:nilminidcs@gmail.com

Chief-Accountant
தலைமை கணக்காளர்
திரு ஜே.எல்.என்.கே. சில்வா
+94 81 2388365 Ext: 200
கைபேசி: +94 71 0250047
மின்னஞ்சல்: acctexag@sltnet.lk

ADG-Dev
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (அபிவிருத்தி)
திருமதி சாந்தா செனவிரத்ன
081 2389850 Ext. 350
கைபேசி: +94 71 8221140
மின்னஞ்சல்:shanthasen448@yahoo.com
Director-DevI
இயக்குநர் (அபிவிரத்தி) I
திரு கீர்த்தி வீரலால்
+94 81 2388362 Ext: 351
கைபேசி: +94 77 5367188
மின்னஞ்சல்: keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevII
இயக்குநர் (அபிவிரத்தி) II
திரு. எல். எம். ஜே. லிண்டர
+94 81 23387255 Ext: 352
கைபேசி: +94 71 4484490
மின்னஞ்சல்: jklindara@gmail.com
Director-DevIII
பணிப்பாளர் (மேம்பாடு) III
திரு. உபுல் ரணவீர
+94 81 2085232 ext. 353
கைபேசி: +94 71 8397172
மின்னஞ்சல்: upranaweera@gmail.com

Director General
கூடுதல் பணிப்பாளர் நாயகம் (ஆராய்ச்சி)
செல்வி ஏ. பி. டிஸ்னா
+94 81 2387282 Ext: 400
கைபேசி: +94 71 4306450
மின்னஞ்சல்: disnaapp@yahoo.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஏ.எல்.எஸ். தர்ம பரக்ரம
+94 66 2220711
கைபேசி: +94 71 5278481
மின்னஞ்சல்: dharma.parakrama@gmail.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் ஜி.ஜி. ஜெயசிங்க
+94 41 2245407
கைபேசி: +94 71 8265036
மின்னஞ்சல்: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director General
பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
டாக்டர் எச். எம். பி. சுபசிங்க
+94 37 2249377
கைபேசி: +94 71 7111618
மின்னஞ்சல்: suba630718@yahoo.com
Director General
பணிப்பாளர் (ஒழுங்குமுறைகள்)
டாக்டர் ஜே.எம். செனவிரத்ன
+94 81 2387411 Ext. 420
கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:
Director General
பணிப்பாளர் (சிறப்பு ஆராய்ச்சி)
காலியாக உள்ளது

கைபேசி:
மின்னஞ்சல்:

மாவட்ட உதவி இயக்குநர் முகவரி தொலைபேசி
1 குருநேகல திரு.நிரோஷன் விஜேசிங்க இல. 10, வில்கோடா சாலை, குருநாகலா 037-2222160
2 மாத்தலே திரு. சுதரகா டி சோய்சா எல்வலா, உகுவேல 066-2243451
3 கண்டி திரு. ஆர். கே. டப். ரன்கெத் கும்புர எண் 1062, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத, பேராதேனிய 081-2388392
4 நுவரஎலிய திரு சாந்த பண்டார ரேஸ் கோஸ் சாலை, நுவரெலியா 052-2222065
5 பதுல்ல செல்வி எம். டி. ஜி.எஸ். டப். குணவர்தன ரத்வத்த மாவத, பதுல்லா 055-2222057
6 ரத்னபுர செல்வி டப். ஜி.எஸ். ஏ. விதானகமகே நியூ டவுன், ரத்னபுர 045-2222029
7 கெகல்லே செல்வி கே. பி. மதுஷனி ரதம்பலா வத்த சாலை, கேகல்லே 035-2222204
8 கம்பஹ செல்வி இ. ஜி. சி. பிரியதர்ஷிகா 313/64/19, வலவத்தா சாலை, கம்பஹா 033-2222553
9 கொழும்பு செல்வி யு.பிரசங்கி மதுஷனி டி சில்வா 16 வது மாடி, சுஹுருபயா, பட்டாரமுல்லா 011-2867275
10 களுத்துறை திரு. டபிள்யூ. கே. ஜி. விக்ரமசிங்க 179 பி, கோயில் ஆர்.டி., களுத்துறை வடக்கு 034-2236367
11 காலி திரு. எச். கே. டி. பதிரனா பெண்தி சாலை, லபுதுவ, அக்மீமனா, காலி 091-2223494
12 மாதர செல்வி எம். எம். என். பெரேரா இல. 38, ராகுல சாலை, மாதர 041-2222443
13 ஹம்பந்தோட்ட செல்வி ஆர். எல். மதுஷானி கதுரு போகுன சாலை, தங்கல்லே 047-2240214
14 மோனராகல திரு. தினெத் பிரபாஷ் ரங்கொட மாவட்ட செயலகம், மோனராகலா 055-2276068
15 அம்பாரா திரு ஆர்.பிதாவாலா (மாவட்ட விரிவாக்க அலுவலர்) சி 7, துட்டுகேமுனு சாலை, அம்பாரா 063-2222236
16 பொலொன்னருவெ திரு. ஐ.எம்.விஜேசிங்க 55, சமுத்திரகம, பாண்டிவேவா, பொலன்னருவா 027-2227446
17 அனுராதபுரம் திரு பி.பி.எஸ். அமரசிங்க (மாவட்ட விரிவாக்க அலுவலர்) 908, புத்தகய மாவதா, அனுராதபுரம் 025-2055103