தகவல் உரிமை – ஏற்றுமதி விவசாயத் திணைக்களம்

தகவல் உரிமை

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி
பணிப்பாளர் நாயகம்
டாக்டர் ஏ.பி. ஹீங்கெண்ட
+94 81 2388364 Ext:300
தகவல் அதிகாரி
உதவிப் பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)
திரு ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவக
+94 81 2388364 Ext:300

தகவல்களைப் பெறுவதற்கான விண்ணப்பம்

மேல்முறையீடு செய்ய படிவம்