மாவட்ட அலுவலகங்கள்

மாவட்ட அலுவலகங்கள்

மாவட்டஉதவி இயக்குநர்முகவரிதொலைபேசிமின்னஞ்சல்கையடக்க தொலைபேசி
1குருநேகலதிரு.நிரோஷன் விஜேசிங்கஇல. 10, வில்கோடா சாலை, குருநாகலா037-2222160deakurunegala2018@gmail.com,
achirawije@yahoo.com
070 2571488
2மாத்தலேதிருமதி இ. ஏ.ஜி.எஸ். அமரவன்சஎல்வலா, உகுவேல066-2243451deamatale2018@gmail.com,
samanmaleeamarawansha @yahoo.com
070 1882380
3கண்டிதிரு. டபிள்யூ. கே. ஜி. விக்ரமசிங்கஎண் 1062, சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத, பேராதேனிய081-2388392deakandy2018@gmail.com,
arunasenapdn@gmail.com
071 3900415
4நுவரஎலியதிரு சாந்த பண்டாரரேஸ் கோஸ் சாலை, நுவரெலியா052-2222065deanuwaraeliya2018@gmail.com,
shanbandar@gmail.com
071 6521166
5பதுல்லசெல்வி எம். டி. ஜி.எஸ். டப். குணவர்தனரத்வத்த மாவத, பதுல்லா055-2222057deabadulla2018@gmail.com,
sewwandi55@gmail.com
076 4105194
6ரத்னபுரசெல்வி டப். ஜி.எஸ். ஏ. விதானகமகேநியூ டவுன், ரத்னபுர045-2222029dearatnapura2018@gmail.com,
sujaniuok@gmail.com
078 6319557
7கெகல்லேசெல்வி கே. பி. மதுஷனிரதம்பலா வத்த சாலை, கேகல்லே035-2222204deakegalle2018@gmail.com,
poornimadusha@gmail.com
071 1432455
8கம்பஹசெல்வி இ. ஜி. சி. பிரியதர்ஷிகா313/64/19, வலவத்தா சாலை, கம்பஹா033-2222553deagampaha2018@gmail.com,
charithakosalee@gmail.com
077 1720997
9கொழும்புசெல்வி யு.பிரசங்கி மதுஷனி டி சில்வா16 வது மாடி, சுஹுருபயா, பட்டாரமுல்லா011-2867275deacolombo2018@gmail.com,
upmdesilva@gmail.com
071 9931487
10களுத்துறைதிரு. டபிள்யூ. கே. ஜி. விக்ரமசிங்க88, பழைய சாலை, களுத்துறை தெற்கு034-2236367deakalutara2018@gmail.com071 3900415
11காலிதிரு. எச். கே. டி. பதிரனாபெண்தி சாலை, லபுதுவ, அக்மீமனா, காலி091-2223494deagalle2018@gmail.com071 6286179
12மாதரசெல்வி எம். எம். என். பெரேராஇல. 38, ராகுல சாலை, மாதர041-2222443deamatara2018@gmail.com,
perera.maduri86@gmail.com
071 6288277
13ஹம்பந்தோட்டசெல்வி ஆர். எல். மதுஷானிகதுரு போகுன சாலை, தங்கல்லே047-2240214deahambantota2018@gmail.com,
madushanilakmi5@gmail.com
077 2548380
14மோனராகலதிரு. சுதரகா டி சோய்சாபழைய கச்சேரி, மோனராகலா055-2276068deamonaragala2018@gmail.com
kanishkageeth@gmail.com
071 5928659
15அம்பாரதிரு ஆர்.பிதாவாலா (மாவட்ட விரிவாக்க அலுவலர்)சி 7, துட்டுகேமுனு சாலை, அம்பாரா063-2222236deaampara2018@gmail.com071 8157753
16பொலொன்னருவெதிரு. ஐ.எம்.விஜேசிங்க55, சமுத்திரகம, பாண்டிவேவா, பொலன்னருவா027-2227446deapolonnaruwa2018@gmail.com071 5928659
17அனுராதபுரம்திரு பி.பி.எஸ். அமரசிங்க (மாவட்ட விரிவாக்க அலுவலர்)908, புத்தகய மாவதா, அனுராதபுரம்025-2055103deaanuradhapura2018@gmail.com071 6622947