අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

ADG-Admin
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)
-
+94 81 2388363 දිගුව:310
ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්:
AD-Admin
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ජී. එන්. සේනාරත්න මහත්මිය
+94 81 2068378 දිගුව:311
ජංගම දුරකථන: +94 71 8161913
විද්‍යුත් තැපැල්: ggnadishaa@yahoo.com
AD-Plan
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ආර්.එම්.සී.එම්.එම්. රණසිංහ මිය
+94 81 2068376 දිගුව:320
ජංගම දුරකථන: +94 71 8447839
විද්‍යුත් තැපැල්: chamilran@gmail.com
Statistecian
සංඛ්‍යාෙ ලේඛණඥ
ඒ.එන්. කුරුකුලසූරිය මිය
+94 81 2388651 දිගුව:330
ජංගම දුරකථන:+94 71-4499583
විද්‍යුත් තැපැල්: amithanilanthik1969
@gmail.com

Chief-Accountant
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
ජේ.එල්.එන්.කේ. සිල්වා
+94 81 2388365 Ext: 200
ජංගම දුරකථන: +94 71 0250047
විද්‍යුත් තැපැල්: acctexag@sltnet.lk

 

Director-DevI
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන)
ජේ. කේ. එල්. වීරලාල් මහතා
081 2389850 දිගුව. 350
ජංගම දුරකථන: +94 77 5367188
විද්‍යුත් තැපැල්: keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) i
එල්. එම්. ජේ. කේ ලින්දර මහතා
+94 81 23387255 දිගුව: 352
ජංගම දුරකථන: +94 71 4484490
විද්‍යුත් තැපැල්:
jklindara@gmail.com
dir_dev2@dea.gov.lk
Director-DevIII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ii
උපුල් රණවීර මහතා
+94 81 2085232 දිගුව: 353
ජංගම දුරකථන: +94 71 8397172
විද්‍යුත් තැපැල්: upranaweera@gmail.com
Director-DevIII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) iii
ආර්. කේ. ඩබ්. රන්කෙත් කුඹුර මහතා
+94 81 2388362 දිගුව: 351
ජංගම දුරකථන: +94 71 4489914
විද්‍යුත් තැපැල්: ranketh@gmail.com
Director-DevI
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
දිනෙත් ප්‍රභාෂ් රන්ගොඩ මහතා
ජංගම දුරකථන: +94 70 4382190
විද්‍යුත් තැපැල්: dinethprabash@gmail.com

Director General
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පර්යේෂණ)
ඒ.පී.පී. දිස්නා මෙනෙවිය
+94 81 2387282 දිගුව: 400
ජංගම දුරකථන: +94 71 4306450
විද්‍යුත් තැපැල්: disnaapp@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ඒ.එල්.එස්. ධර්ම පරාක්‍රම
+94 66 2222822
ජංගම දුරකථන: +94 71 5278481
විද්‍යුත් තැපැල්: dharma.parakrama@gmail.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ජී.ජී. ජයසිංහ,
+94 41 5673931
ජංගම දුරකථන: +94 71 8265036
විද්‍යුත් තැපැල්: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director General
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය එච්. එම්. පී. සුබසිංහ
+94 37 2249377
ජංගම දුරකථන: +94 71 7111618
විද්‍යුත් තැපැල්: suba630718@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ (නියාමන)
ආචාර්ය ජේ. එම්. සෙනෙවිරත්න
+94 81 2387411 දිගුව. 420
ජංගම දුරකථන: +94 71 5940525
විද්‍යුත් තැපැල්: jmseneviratne@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ (විශේෂ පර්යේෂණ)
ඇබෑර්තුවී ඇත

ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්: