අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

ADG-Admin
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන)
ටී.ජී. මුනසිංහ මහතා
+94 81 2388363 දිගුව:310
ජංගම දුරකථන: +94 71 4408431
විද්‍යුත් තැපැල්:
AD-Admin
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
ජී. එන්. සේනාරත්න මහත්මිය
+94 81 2068378 දිගුව:311
ජංගම දුරකථන: +94 71 8161913
විද්‍යුත් තැපැල්: ggnadishaa@yahoo.com
AD-Plan
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
ආර්.එම්.සී.එම්.එම්. රණසිංහ මිය
+94 81 2068376 දිගුව:320
ජංගම දුරකථන: +94 71 8447839
විද්‍යුත් තැපැල්: chamilran@gmail.com
Statistecian
සංඛ්‍යාෙ ලේඛණඥ
පී.එන්. උයනේගේ මිය
+94 81 2388651 දිගුව:330
ජංගම දුරකථන: +94 71 4673561
විද්‍යුත් තැපැල්: nilminidcs@gmail.com

Chief-Accountant
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
ජේ.එල්.එන්.කේ. සිල්වා
+94 81 2388365 Ext: 200
ජංගම දුරකථන: +94 71 0250047
විද්‍යුත් තැපැල්: acctexag@sltnet.lk

ADG-Dev
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන)
ශන්තා සෙනෙවිරත්න මිය
081 2389850 දිගුව. 350
ජංගම දුරකථන: +94 71 8221140
විද්‍යුත් තැපැල්: shanthasen448@yahoo.com
Director-DevI
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) i
ජේ. කේ. එල්. වීරලාල් මහතා
+94 81 2388362 දිගුව: 351
ජංගම දුරකථන: +94 77 5367188
විද්‍යුත් තැපැල්: keerthiw2001@yahoo.com
Director-DevII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ii
එල්. එම්. ජේ. කේ ලින්දර මහතා
+94 81 23387255 දිගුව: 352
ජංගම දුරකථන: +94 71 4484490
විද්‍යුත් තැපැල්:
jklindara@gmail.com
dir_dev2@dea.gov.lk
Director-DevIII
අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) iii
උපුල් රණවීර මහතා
+94 81 2085232
ජංගම දුරකථන: +94 71 8397172
විද්‍යුත් තැපැල්: upranaweera@gmail.com

Director General
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පර්යේෂණ)
ඒ.පී.පී. දිස්නා මෙනෙවිය
+94 81 2387282 දිගුව: 400
ජංගම දුරකථන: +94 71 4306450
විද්‍යුත් තැපැල්: disnaapp@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ඒ.එල්.එස්. ධර්ම පරාක්‍රම
+94 66 2222822
ජංගම දුරකථන: +94 71 5278481
විද්‍යුත් තැපැල්: dharma.parakrama@gmail.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ(පර්යේෂණ)
ආචාර්ය ජී.ජී. ජයසිංහ,
+94 41 5673931
ජංගම දුරකථන: +94 71 8265036
විද්‍යුත් තැපැල්: ggjaya2005@yahoo.co.in
Director General
අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය එච්. එම්. පී. සුබසිංහ
+94 37 2249377
ජංගම දුරකථන: +94 71 7111618
විද්‍යුත් තැපැල්: suba630718@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ (නියාමන)
ආචාර්ය ජේ. එම්. සෙනෙවිරත්න
+94 81 2387411 දිගුව. 420
ජංගම දුරකථන: +94 71 5940525
විද්‍යුත් තැපැල්: jmseneviratne@yahoo.com
Director General
අධ්‍යක්ෂ (විශේෂ පර්යේෂණ)
ඇබෑර්තුවී ඇත

ජංගම දුරකථන:
විද්‍යුත් තැපැල්:

දිස්ත්‍රික්කය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලිපිනය දුරකථනය
1 කුරුණෑගල නිරෝෂන් විජේසිංහ මහතා නො. 10, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල. 037-2222160
2 මාතලේ සුදාරක ද සොයිසා මහතා ඇල්වල, උකුවෙල. 066-2243451
3 මහනුවර ආර්. කේ. ඩබ්. රන්කෙත් කුඹුර මහතා නො. 1062, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, පේරාදෙණිය. 081-2388392
4 නුවරඑළිය ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා තුරඟ තරඟ පිටිය පාර, නුවරඑළිය. 052-2222065
5 බදුල්ල එම්. ටී. ජී. එස්. ඩබ්. ගුණවර්ධන මිය රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල. 055-2222057
6 රත්නපුර ඩබ්. ජී. එස්. ඒ. ජී. විදානගමගේ මිය නව නගරය, රත්නපුරය. 045-2222029
7 කෑගල්ල කේ. පී. පී. මධුෂානි මිය රතඹලාවත්ත පාර, කෑගල්ල. 035-2222204
8 ගම්පහ ඊ. ජී. සී. කේ. ප්‍රියදර්ශිකා මිය 313/64/19, වලව්වත්ත පාර, ගම්පහ. 033-2222553
9 කොළඹ යූ. ප්‍රසාංගි මධුෂානි ද සිල්වා මිය 16වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල. 011-2867275
10 කළුතර ඩබ්. ඒ. කේ. ජී. වික්‍රමසිංහ මයා 179B, පන්සල පාර, කළුතර උතුර. 034-2236367
11 ගාල්ල එච්. කේ. කේ. ඩී. පතිරණ මයා බැඳි පාර, ලබුදූව, අක්මීමන, ගාල්ල. 091-2223494
12 මාතර එම්. ඒ. එම්. එන්. පෙරේරා මිය නො. 38, රාහුල පාර, මාතර. 041-2222443
13 හම්බන්තොට ආර්. එල්. මධුෂානි මිය කදුරු පොකුණ පාර, තංගල්ල. 047-2240214
14 මොණරාගල දිනෙත් ප්‍රභාෂ් රන්ගොඩ මයා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මොණරාගල. 055-2276068
15 අම්පාර ආර්. පිටවල මහතා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි) සී 7, දුටුගැමුණු පාර, අම්පාර. 063-2222236
16 පොළොන්නරුව අයි. එම්. විජේසිංහ 55, සමුද්‍රාගම, බැඳිවැව, පොළොන්නරුව. 027-2227446
17 අනුරාධපුරය බී.පී.එස්. අමරසිංහ මයා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි) 908, බුද්ධගයා මාවත, අනුරාධපුරය. 025-2055103