ආර්ථීක පර්යේෂණ අංශය

ආර්ථීක පර්යේෂණ අංශය

ප්‍රධාන / පර්යේෂණ නිලධාරී A.P.P. දිස්නා මෙනවිය, BSc (Agric), M.Phil (Lond.)
විද්‍යුත් තැපෑල: disnaapp@yahoo.com
සංඛ්‍යාලේඛනඥ පී.එන්. උයනේගේ මිය
සංවර්ධන සහකාර ඒ. විජේසූරිය මහත්මිය, B.A.
සංවර්ධන සහකාර බී.ජී.ඩී. ප්‍රියංගිකා මිය, B.A.
සංවර්ධන සහකාර ජී.ජී.ඒ බණ්ඩාර, B.A.
සංවර්ධන සහකාර ඒ. ෆාහිම් මහතා, B.A.
සංවර්ධන සහකාර එස්. එදිරිසිංහ මහතා, B.A.
සංවර්ධන සහකාර සාගරිකා එන්. ගමගේ මහත්මිය, B.A.
සංවර්ධන සහකාර ප්‍රියන්ත දොලපිහිල මහත්මිය, B.A.
සංවර්ධන සහකාර එම්. ජුනයිඩන් මහතා, B.A.

කාර්යයන්

  • හොඳ ගොවිපල කළමනාකරණ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම සහ වඩා යහපත් සම්පත් බෙදීම සඳහා ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීම පිණිස අපනයන කෘෂි භෝග නිෂ්පාදනය හා අලෙවිකරණය පිළිබඳ අධ්‍යයන පැවැත්වීම
  • අපනයන කෘෂි භෝග සංවර්ධනය සඳහා අංශයට විශේෂිත ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම හා ඇගයීම
  • අපනයන කෘෂි භෝග වගාව සහ අලෙවිකරණය පිළිබඳ සියලු අංශ පිළිබඳ සංඛ්‍යාන දත්ත රැස් කිරීම හා නඩත්තු කිරීම
  • අපනයන කෘෂි භෝග ආධාර යෝජනා ක්‍රමයේ සඵලදායීතාවය පරීක්ෂා කිරීම අධීක්ෂණය හා ඇගයීම

වත්මන් වැඩසටහන්

  • ගම්මිරිස්වල වෙළඳපල විචල්‍යයන්ගේ දිගුකාලීන හැසිරීම පිළිබඳ සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණයක්
  • 2003-2007 කාලය තුළ සිදු කරන ලද දෙපාර්තමේන්තුවේ ඵලදායිතා වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහනේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳ පශ්චාත් තක්සේරු කිරීම.
  • අපනයන කෘෂි භෝගවල නිෂ්පාදන පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කිරීම

සේවා

  • සියලුම අපනයන කෘෂි භෝග වගා කරන දිස්ත්‍රික්ක 14 කින් සතිපතා ගොවිපල මිල ගණන් එකතු කිරීම හා සම්පාදනය කිරීම සහ සාරාංශය ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් සහ පුවත්පත් වෙත ලබා දීම
  • අපනයන කෘෂි භෝග නිෂ්පාදනය හා අලෙවිකරණය පිළිබඳ සංඛ්‍යාන දත්ත පුළුල් ලෙස මහජනතාව වෙත බෙදා හැරීම