තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත – අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත

නම් කළ නිලධාරි
ආචාර්ය ඒ.පී. හීන්කෙන්ද
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

+94 81 2388364 Ext:300
තොරතුරු නිලධාරි
ආර්. ඒ. ඒ. කේ. රණවක
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

+94 81 2388651 Ext:250

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය

අභියාචනා පෝරමය