දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්

දිස්ත්‍රික්කයසහකාර අධ්‍යක්ෂලිපිනයදුරකථනයවිද්‍යුත් තැපැල්ජංගම දුරකථන
1කුරුණෑගලනිරෝෂන් විජේසිංහ මහතානො. 10, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල.037-2222160deakurunegala2018@gmail.com
achirawije@yahoo.com
070 2571488
2මාතලේඊ.ඒ.ජී.එස්. අමරවංස මියඇල්වල, උකුවෙල.066-2243451deamatale2018@gmail.com,
samanmaleeamarawansha @yahoo.com
070 1882380
3මහනුවරඩබ්. ඒ. කේ. ජී. වික්‍රමසිංහ මයානො. 1062, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, පේරාදෙණිය.081-2388392deakandy2018@gmail.com,071 3900415
4නුවරඑළියශාන්ත බණ්ඩාර මහතාතුරඟ තරඟ පිටිය පාර, නුවරඑළිය.052-2222065deanuwaraeliya2018@gmail.com,
shanbandar@gmail.com
071 6521166
5බදුල්ලඑම්. ටී. ජී. එස්. ඩබ්. ගුණවර්ධන මියරත්වත්ත මාවත, බදුල්ල.055-2222057deabadulla2018@gmail.com,
sewwandi55@gmail.com
076 4105194
6රත්නපුරඩබ්. ජී. එස්. ඒ. ජී. විදානගමගේ මියනව නගරය, රත්නපුරය.045-2222029dearatnapura2018@gmail.com,
sujaniuok@gmail.com
078 6319557
7කෑගල්ලකේ. පී. පී. මධුෂානි මියරතඹලාවත්ත පාර, කෑගල්ල.035-2222204deakegalle2018@gmail.com,
poornimadusha@gmail.com
071 1432455
8ගම්පහඊ. ජී. සී. කේ. ප්‍රියදර්ශිකා මිය313/64/19, වලව්වත්ත පාර, ගම්පහ.033-2222553deagampaha2018@gmail.com,
charithakosalee@gmail.com
077 1720997
9කොළඹයූ. ප්‍රසාංගි මධුෂානි ද සිල්වා මිය16වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල.011-2867275deacolombo2018@gmail.com,
upmdesilva@gmail.com
071 9931487
10කළුතරඩබ්. ඒ. කේ. ජී. වික්‍රමසිංහ මයා88, පැරණි පාර, කළුතර දකුණ.034-2236367deakalutara2018@gmail.com071 3900415
11ගාල්ලඑච්. කේ. කේ. ඩී. පතිරණ මයාබැඳි පාර, ලබුදූව, අක්මීමන, ගාල්ල.091-2223494deagalle2018@gmail.com071 6286179
12මාතරඑම්. ඒ. එම්. එන්. පෙරේරා මියනො. 38, රාහුල පාර, මාතර.041-2222443deamatara2018@gmail.com,
perera.maduri86@gmail.com
071 6288277
13හම්බන්තොටආර්. එල්. මධුෂානි මියකදුරු පොකුණ පාර, තංගල්ල.047-2240214deahambantota2018@gmail.com,
madushanilakmi5@gmail.com
077 2548380
14මොණරාගලසුදාරක ද සොයිසා මහතාපැරණි කච්චේරිය, මොණරාගල.055-2276068deamonaragala2018@gmail.com,071 5928659
15අම්පාරආර්. පිටවල මහතා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි)සී 7, දුටුගැමුණු පාර, අම්පාර.063-2222236deaampara2018@gmail.com071 8157753
16පොළොන්නරුවඅයි. එම්. විජේසිංහ55, සමුද්‍රාගම, බැඳිවැව, පොළොන්නරුව.027-2227446deapolonnaruwa2018@gmail.com071 4455972
17අනුරාධපුරයබී.පී.එස්. අමරසිංහ මයා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි)908, බුද්ධගයා මාවත, අනුරාධපුරය.025-2055103deaanuradhapura2018@gmail.com071 6622947