දිස්ත්‍රික් කාර්යාල – අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන්

දිස්ත්‍රික්කයසහකාර අධ්‍යක්ෂවිද්‍යුත් තැපැල් / දුරකථනය
1කුරුණෑගල
——————
නො. 10, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල.
නිරෝෂන් විජේසිංහ මහතාdeakurunegala2018@gmail.com
achirawije@yahoo.com
037-2222160
070 2571488
2මාතලේ
———————
ඇල්වල, උකුවෙල.
ඊ.ඒ.ජී.එස්. අමරවංස මියdeamatale2018@gmail.com,
samanmaleeamarawansha @yahoo.com
066-2243451
070 1882380
3මහනුවර
———————
නො. 1062, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, පේරාදෙණිය.
ඩබ්. ඒ. කේ. ජී. වික්‍රමසිංහ මයාdeakandy2018@gmail.com
081-2388392
071 3900415
4නුවරඑළිය
———————-
තුරඟ තරඟ පිටිය පාර, නුවරඑළිය.
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතාdeanuwaraeliya2018@gmail.com,
shanbandar@gmail.com
052-2222065
071 6521166
5බදුල්ල
———————-
රත්වත්ත මාවත, බදුල්ල.
එම්. ටී. ජී. එස්. ඩබ්. ගුණවර්ධන මියdeabadulla2018@gmail.com,
sewwandi55@gmail.com
055-2222057
070 5848806
6රත්නපුර
———————-
නව නගරය, රත්නපුරය.
ඩබ්. ජී. එස්. ඒ. ජී. විදානගමගේ මියdearatnapura2018@gmail.com,
sujaniuok@gmail.com
045-2222029
078 6319557
7කෑගල්ල
———————-
රතඹලාවත්ත පාර, කෑගල්ල.
කේ. පී. පී. මධුෂානි මියdeakegalle2018@gmail.com,
poornimadusha@gmail.com
035-2222204
071 1432455
8ගම්පහ
———————–
313/64/19, වලව්වත්ත පාර, ගම්පහ.
ඊ. ජී. සී. කේ. ප්‍රියදර්ශිකා මියdeagampaha2018@gmail.com,
charithakosalee@gmail.com
033-2222553
077 1720997
9කොළඹ
————————-
16වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල.
යූ. ප්‍රසාංගි මධුෂානි ද සිල්වා මියdeacolombo2018@gmail.com,
upmdesilva@gmail.com
011-2867275
071 9931487
10කළුතර
————————
88, පැරණි පාර, කළුතර දකුණ.
එම්. ඒ. එම්. එන්. පෙරේරා මියdeakalutara2018@gmail.com
perera.maduri86@gmail.com
034-2236367
071 6288277
11ගාල්ල
————————-
බැඳි පාර, ලබුදූව, අක්මීමන, ගාල්ල.
එච්. කේ. කේ. ඩී. පතිරණ මයාdeagalle2018@gmail.com
091-2223494
071 6286179
12මාතර
————————-
නො. 38, රාහුල පාර, මාතර.
කේ. ආර්. එස්. චතුරංගි මියdeamatara2018@gmail.com
sujee.rangi@gmail.com
041-2222443
071-1507603
13හම්බන්තොට
————————
කදුරු පොකුණ පාර, තංගල්ල.
ආර්. එල්. මධුෂානි මියdeahambantota2018@gmail.com,
madushanilakmi5@gmail.com
047-2240214
077 2548380
14මොණරාගල
————————
පැරණි කච්චේරිය, මොණරාගල.
සුදාරක ද සොයිසා මහතාdeamonaragala2018@gmail.com
055-2276068
071 5928659
15අම්පාර
————————-
සී 7, දුටුගැමුණු පාර, අම්පාර.
ආර්. පිටවල මහතා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි)deaampara2018@gmail.com
063-2222236
071 8157753
16පොළොන්නරුව
————————-
55, සමුද්‍රාගම, බැඳිවැව, පොළොන්නරුව.
අයි. එම්. විජේසිංහdeapolonnaruwa2018@gmail.com
027-2227446
071 4455972
17අනුරාධපුරය
————————–
908, බුද්ධගයා මාවත, අනුරාධපුරය.
බී.පී.එස්. අමරසිංහ මයා (දිස්ත්‍රික් ව්‍යාප්ති නිලධාරි)deaanuradhapura2018@gmail.com
025-2055103
071 6622947