වෙළඳපොල තොරතුරු හා බාගත කිරීම්

සංඛ්‍යාලේඛණ හා බාගත කිරීම්

කුළු බඩු අපනයන කරුවන්ගේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනීම සඳහා වූ ජාතික සමීක්ෂණය

උපදෙස්
අයදුම්පත
මාර්ගගත සමීක්ෂණය


වෙළඳපොල තොරතුරු

අපනයන කෘෂි භෝගවල නවතම මිල ගණන්


තාක්ෂණික තොරතුරු පත්‍රිකා

කුරුඳු වාගාවේ රෝග
කුරුඳු වගාවෙන් වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමෝපායන්
ගම්මිරිස් වගාවේ සෙවන පාලනය
පොල් සහ ගම්මිරිස් අතුරු වාගව
තේ සමග කුළුබඩු අතුරු වගාවක් ලෙස


තාක්ෂණික ග්‍රන්ථ


ප්‍රගාමී තොරතුරු

පාලන වාර්තාව

2018
අපනයන කෘෂි භෝග වගා වපසරිය 2018


ප්‍රසම්පාදන

ප්‍රසම්පාදන තොරතුරු 2020