වෙළඳපොල තොරතුරු හා බාගත කිරීම් – අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

වෙළඳපොල තොරතුරු හා බාගත කිරීම්

සංඛ්‍යාලේඛණ හා බාගත කිරීම්

කුළු බඩු අපනයන කරුවන්ගේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය හඳුනාගැනීම සඳහා වූ ජාතික සමීක්ෂණය

උපදෙස්
අයදුම්පත
මාර්ගගත සමීක්ෂණය


වෙළඳපොල තොරතුරු

අපනයන කෘෂි භෝගවල නවතම මිල ගණන්


වගා ආධාර වැඩසටහන් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍ර


තාක්ෂණික තොරතුරු පත්‍රිකා


තාක්ෂණික ග්‍රන්ථ


ප්‍රගාමී තොරතුරු

පාලන වාර්තා

2020 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2019 (සංවිධාන සැලැස්ම)

2018
අපනයන කෘෂි භෝග වගා වපසරිය 2018


ප්‍රසම්පාදන

ප්‍රසම්පාදන 2020